Algemene voorwaarden


Vakantieplaats.nl is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvK nummer: 53441931
De inschrijving bij de belastingdienst is geregistreerd onder het BTW identificatienummer: NL8508.81.511.B01 Op het gebruik van Vakantieplaats.nl zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.


Algemene voorwaarden

Artikel 1) Algemeen
Vakantieplaats.nl is een website waar iedereen artikelen en diensten die aan vakantie gerelateerd zijn kan aanbieden. Iedereen kan ongedwongen dit advertentieaanbod bekijken en eventueel een bieding op een advertentie doen. Vakantieplaats.nl is een platform en geen veilingsite, biedingen zijn dan ook niet bindend. Vakantieplaats.nl biedt de mogelijkheid aan kopers en verkopers om elkaar te vinden op de website. Vakantieplaats.nl is geen partij bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen koper en verkoper en zal om die reden dan ook niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor geschillen die voortvloeien uit de tot stand gekomen overeenkomst. Geschillen tussen koper en verkoper dienen onderling opgelost te worden. Je vrijwaart Vakantieplaats.nl (en al haar personeel in de ruimste zin van het woord) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoedingen en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Artikel 2) Plaatsen advertentie
Door het plaatsen van een advertentie in de correcte categorie komt er een overeenkomst tot stand tussen adverteerder en Vakantieplaats.nl. Indien adverteerder gebruik wenst te maken van de extra betaalde mogelijkheden komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de betaalprocedure is doorlopen. Door het plaatsen van een advertentie geeft adverteerder toestemming de in de advertentie geplaatste teksten en foto’s te plaatsen op de website. De adverteerder is verplicht om de advertentie aan te passen of te verwijderen indien het product of aangeboden dienst niet langer beschikbaar is.

Artikel 3) Plaatsingsreglement 
-  Voor elk product en/of dienst dient een eigen advertentie gemaakt te worden welke in één daarvoor bestemde rubriek aangeboden dient te worden;
-  Het plaatsen van een dubbele advertentie is niet toegestaan. Vakantieplaats.nl behoudt zich het recht voor om dubbel geplaatste advertenties te verwijderen;
-  Het is uitsluitend toegestaan om websitevermelding cq. verwijzingen naar websites op de daarvoor bestemde plaats te vermelden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een adverteerdernaam te gebruiken welke bestaat uit een url,of gedeelte van een url;
-  Elke advertentie dient in de Nederlandse taal opgemaakt te worden;
-  Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bij een advertentie foto’s/afbeeldingen te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.-  Verkopers die als ondernemer hun goederen en diensten aanbieden aan particulieren zijn verplicht hun prijzen inclusief BTW aan te geven( Wet op de omzetbelasting).
-  Het is niet toegestaan om misleidende teksten en/of titels in je advertentie te vermelden. Ook mag er geen enkele onduidelijkheid ontstaan over de door je aangeboden producten en/of diensten met betrekking tot merk, kwaliteit en oorspronkelijke herkomst van het product en/of dienst;
-  Advertenties die in strijd zijn met nationale en/of internationale wet- en regelgeving en die uitdrukkelijk niet toegestaan zijn door Vakantieplaats.nl zullen worden verwijderd. Indien advertenties in strijd zijn met nationale en/of internationale wet- en regelgeving bestaat de mogelijkheid dat aangifte gedaan wordt. Vakantieplaats.nl is een advertentiesite met betrekking tot vakantie gerelateerde artikelen, alle advertenties die hier geen betrekking op hebben zijn dus niet toegestaan(verboden) en zullen worden verwijderd.
Indien een advertentie niet aan de algemene voorwaarden voldoet, zal de advertentie verwijderd worden en zal er geen restitutie plaatsvinden of enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 4) Biedingen
Het bieden op geadverteerde producten via de website is geheel vrijblijvend. De website is een advertentiesite en geen veilingsite. De website biedt de mogelijkheid om adverteerder en gebruiker tot elkaar te brengen met als doel een overeenkomst tot stand te kunnen brengen tussen adverteerder en gebruiker. Vakantieplaats.nl is daarbij op geen enkele wijze partij en sluit elke aansprakelijkheid uit. Het is de bedoeling alleen te bieden indien gebruiker daadwerkelijk geïnteresseerd is. Misbruik van de website wordt niet getolereerd en kan uitsluitsel tot gevolg hebben.

Artikel 5) Advertentieduur
De advertentieduur bedraagt twee maanden. Na deze twee maanden wordt je advertentie automatisch met twee maanden verlengd. Verlengen van je advertentie is gratis. Wanneer je advertentie wordt verlengd komt de advertentie bovenaan in de categorie te staan.


Artikel 6) Advertentiepakket
Adverteren op Vakantieplaats.nl is gratis, met uitzondering van het extra advertentiepakket. 

Het advertentiepakket bestaat uit:

Topadvertentie
Plaats je advertentie op onze homepagina, waardoor je advertentie extra opvalt bij onze bezoekers. Er is maximaal plaats voor 12 topadvertenties. Bij een nieuwe topadvertentie schuiven alle advertenties een plaats door.
* Toppositie
Wil je dat je advertentie bovenaan in de categorie staat? Voor 40 credits staat je advertentie gedurende 7 dagen bovenaan in de gekozen categorie. Je advertentie blijft boven de nieuw geplaatste advertenties staan en krijgt een ribbon met daarin de tekst "Topper!". Heb je al een toppositie? Dan wordt deze verlengd met 7 dagen voor 40 credits.
* Uitgelicht
Trekt je advertentie niet genoeg bezoekers? Voor slechts 25 credits valt je advertentie gedurende 7 dagen meer op dan alle andere advertenties. Je advertentie krijgt een andere kleur en een ribbon met daarin de tekst "Aanrader!", waardoor deze extra opvalt. Heb je reeds een uitgelichte advertentie? Dan wordt deze verlengd met 7 dagen voor 25 credits.
* Omhoogplaatsen
Staat je advertentie niet meer op de eerste pagina? Plaats voor slechts 15 credits je advertentie weer omhoog in de categorie! Je kunt je advertentie zovaak omhoogplaatsen als je maar wilt.

Artikel 7) Betalingsmogelijkheden
Wanneer je gebruik wilt maken van het advertentiepakket, biedt Vakantieplaats.nl de mogelijkheid om via Ideal of Paypal credits te kopen. Deze credits zijn onbeperkt geldig. Deze credits kunnen niet  ingewisseld worden voor geld en zijn niet overdraagbaar. Gebruiker kan deze credits niet gebruiken voor betalingen aan derden en aan andere gebruikers van Vakantieplaats.nl.
Je kunt voor verschillende bedragen credits kopen, namelijk voor:

* € 5,00   – je krijgt 40 credits;
* € 10,00 – je krijgt 100 credits;
* € 20,00 – je krijgt 240 credits;
* € 50,00 – je krijgt 700 credits.

Genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Artikel 8) Aansprakelijkheid
De inhoud die door Vakantieplaats.nl zelf op de website is gezet, is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid zou het mogelijk kunnen zijn dat er onjuistheden of onzorgvuldigheden zijn opgetreden. Vakantieplaats.nl kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Je gaat ermee akkoord dat je Vakantieplaats.nl niet aansprakelijk houdt voor wat door andere gebruikers geplaatst of gedaan wordt. Vakantieplaats.nl kan geen garanties geven over de nauwkeurigheid, veiligheid, kwaliteit en rechtmatigheid van de aangeboden producten en diensten met betrekking tot de inhoud van de advertenties die door medegebruikers of adverteerders wordt geplaatst en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Iedere aansprakelijkheid voor directe- dan wel indirecte schade van adverteerders of gebruikers, waaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, goodwill, reputatie, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Vakantieplaats.nl ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Vakantieplaats.nl beperkt tot wat de adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd was voor de plaatsing van de advertentie. Zowel de website van Vakantieplaats.nl als de advertenties kunnen verwijzingen bevatten door middel van hyperlink, button of banner naar andere websites van derden. Vakantieplaats.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 9) Wijzigingen
Vakantieplaats.nl kan de website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. Vakantieplaats.nl kan de prijzen van de betaalde advertenties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de adverteerder het recht deze advertentieovereenkomst te beëindigen. 

Artikel 10) De advertentie kan ook elders worden gepubliceerd
Vakantieplaats.nl kan de advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, websites van derden, in gedrukte media of op televisie. Door het plaatsen van een advertentie verstrek je Vakantieplaats.nl automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken. Vakantieplaats.nl kan voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de advertentie bevatten. De opmaak van advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een advertentie. Vakantieplaats.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.

Artikel 11) Persoonlijke gegevens
Door gebruik te maken van de website Vakantieplaats.nl ga je akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens. Op verzoek van bepaalde derden (toezichthouders, politie, belastingdienst, justitie, andere opsporingsinstanties) kan Vakantieplaats.nl je persoonsgegevens doorgeven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis. Ook kan, indien dit noodzakelijk is ter voorkoming van strafbare feiten, zoals fraude, oplichting ed., Vakantieplaats.nl op eigen initiatief, je persoonsgegevens aan voornoemde instanties doorgeven.

Artikel 12) Gebruik van gegevens
Het is gebruikers en adverteerders alleen toegestaan om via de website verkregen persoonsgegevens te gebruiken voor een mogelijke overeenkomst. Het is uitdrukkelijk verboden om de via deze website 
verkregen persoonsgegevens te gebruiken voor:
*  Het verzenden van (ongevraagde) email(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de advertentie, al dan niet commercieel;
*  Het verzamelen van email adressen van gebruikers en/of adverteerders.

Artikel 13) Nieuwsbrief
Door een account aan te maken op de website Vakantieplaats.nl ga je akkoord dat Vakantieplaats.nl je een nieuwsbrief kan toezenden.

Artikel 14) Uitsluiting
Vakantieplaats.nl behoudt zich het recht voor om adverteerders en gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden. Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Vakantieplaats.nl om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen. Indien je Vakantieplaatsaccount verwijderd wordt in verband met één van bovengenoemde uitsluitingen, vindt onder geen beding restitutie van tegoeden, in welke vorm dan ook, plaats.

Artikel 15) Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website waaronder begrepen, de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij Vakantieplaats.nl. Het voorgaande is niet van toepassing op de inhoud van geplaatste advertenties. Het is gebruikers en adverteerders verboden om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Vakantieplaats.nl.

Artikel 16) Beveiliging
Vakantieplaats.nl neemt diverse maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van niet-geautoriseerde toegang. Ondanks deze maatregelen kan Vakantieplaats.nl niet garanderen dat door onrechtmatig gebruik verlies aan gegevens, onrechtmatig toegang tot computers of bestanden wordt verkregen, via advertenties virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden worden verspreid, ontstaat.

Artikel 17) Cookies
Gebruik van cookies
Het gebruik van Cookies is alleen toegestaan als u hiervoor toestemming geeft. Als je cookies accepteert kan Vakantieplaats.nl cookies plaatsen om je gebruikerservaring te optimaliseren, om relevante advertenties te tonen, je websitebezoek te personaliseren en te verbeteren, voor social media gebruik en om alle site-onderdelen optimaal te laten werken.Als je geen cookies accepteert kan Vakantieplaats.nl alleen cookies plaatsen die noodzakelijk zijn om de website te laten werken of die worden gebruikt om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer of mobiele apparaat worden gezet als je een webpagina bezoekt. De informatie uit dit bestandje kan bij je volgende bezoek aan dezelfde webpagina weer worden teruggestuurd naar deze website, zodat de website je computer kan herkennen.

Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst door de bedrijven Google en affiliate  Programs. Wij gebruiken deze cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, zodat we onze website kunnen optimaliseren.

Social media buttons
Op onze website vindt je buttons om webpagina’s te promoten op Google+, Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

Overige/onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Artikel 18) Slotbepalingen
Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen. Indien Vakantieplaats.nl een bepaling niet afdwingt, dan impliceert dit niet dat wij afstand doen van het recht om dit op een later tijdstip alsnog te doen. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door Vakantieplaats.nl ten alle tijden worden gewijzigd en zijn direct van toepassing. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct beschikbaar op de website.